De Merkarchitect – Leonie Haas De Merkarchitect – Leonie Haas

ALGEMENE VOORWAARDEN

Download hier de pdf van de algemene-voorwaarden-van-leonie-haas

 

Algemeen

Leuk dat je bij De Merkarchitect terecht bent gekomen voor een opdracht. Ik vind het belangrijk om de wereld een beetje beter te maken. Daarom werk ik vooral voor merken en initiatieven die te maken hebben met onderwerpen die ik belangrijk vind, zoals natuur, milieu, dierenwelzijn, gezondheid, cultuur, educatie en ontwikkeling. Ik ben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht, onder registratienummer 64571696. In dit stuk genoemd De Merkarchitect of enkel Leonie Haas.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor alle af te nemen diensten en producten van De Merkarchitect. Het is belangrijk dat je deze goed doorleest. Door akkoord te geven op een prijsopgaaf geef je aan met de Algemene Voorwaarden akkoord te gaan. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en De Merkarchitect.

 

OPDRACHTEN

 

 1. Totstandkoming en werking van de overeenkomst

1.1 Fijn dat je vertrouwen hebt in mijn expertise en een opdracht bij De Merkarchitect neerlegt! Na overleg over de precieze vraag maak ik een offerte en spreek een planning en levertijd af. Je ontvangt hierbij altijd deze Algemene Voorwaarden. Een planning bestaat bij grotere opdrachten ook uit een deelplanning met eventuele op te leveren tussenproducten.

1.2 Bij schriftelijk akkoord op de prijsopgaaf geef je aan ook akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. Hierna kan het werk beginnen!

1.3 Tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

1.4 Mijn ideale werkomgeving is er een waarin we elkaar vertrouwen, eerlijk en open zijn en afspraken nakomen. Vergt de opdracht samenwerking met andere professionals? Geen probleem! Ook daar maken we afspraken over.

1.5 Van tevoren ontvang ik graag de volgende zaken bij de opdrachtbriefing: Wat is het idee? Waar is het voor? Wat is het doel? Heb je deadlines? Wat is je budget? Zo kan ik een goede inschatting maken voor een passende offerte. Bij grotere opdrachten is fysieke kennismaking en briefing met afbakening van de opdracht gewenst.

1.6 De opdrachtgever mag voorbeelden als referentie meesturen. De Merkarchitect zal nooit een voorbeeld namaken voor een opdrachtgever; dit is niet toegestaan vanuit het auteursrecht.

 

 1. Uitvoering van de opdracht

2.1 Werk wordt naar aanleiding van de akkoord gegeven offerte uitgevoerd. Voor aanzienlijk meerwerk wordt in overleg een additionele vergoeding afgesproken.

2.2 De opdrachtgever heeft de gelegenheid aanpassingen en feedback kenbaar te maken, die we in overleg wel of niet doorvoeren. Wanneer onvoorzien veel meerwerk ontstaat, kan het zijn dat er kosten bij komen als dit voortkomt uit nieuwe keuzes waardoor werk opnieuw gedaan moet worden.

2.3 Als de afgesproken planning vanuit De Merkarchitect of de opdrachtgever om wat voor reden dan ook moet veranderen, informeren we elkaar tijdig en zoeken een passende oplossing. Leonie Haas is niet verantwoordelijk voor vertraging door wijzigingen in de afspraken vanuit de opdrachtgever. Uiteraard zal Leonie Haas altijd haar best doen om alsnog binnen de planning te leveren.

2.4 De Merkarchitect heeft het recht om derden in te huren bij het (helpen) van (delen) van de opdracht. Dit geldt zowel voor regulier werk als bij calamiteiten. De opdrachtgever heeft hier geen hinder van.

2.5 Bij voltooiing van de opdracht wordt een eindproduct afgeleverd. Tussenproducten, schetsen en originele bestanden en ontwerpen worden niet overgedragen aan de opdrachtgever.

2.6 Na oplevering heeft de opdrachtgever het recht kleine aanpassingen te vragen. Deze worden kosteloos doorgevoerd wanneer dit minder werk is dan 30 minuten. Aanpassingen door een fout van De Merkarchitect zijn altijd kosteloos. Aanpassingen naar aanleiding van nieuwe informatie en/of doelen van de opdrachtgever worden gezien als nieuwe opdracht. In dat geval wordt opnieuw een prijsopgaaf afgegeven.

2.7 Tenzij anders overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden niet tot de opdracht:

 • uitvoeren van tests, deponering, aanvragen van vergunningen en beoordelen of instructies van opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen
 • het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden
 • het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

 1. Annulering van de opdracht

3.1 Bij annulering van een opdracht is de opdrachtgever alle reeds gemaakte kosten verschuldigd aan De Merkarchitect. Zowel kosten van materiaal, inschakeling van derden als gemaakte uren. Wat deze kosten precies zijn ontvangt de opdrachtgever schriftelijk, inclusief onderbouwing.

 

 1. Betalingsvoorwaarden voor opdrachten

4.1 Offertes zijn altijd exclusief 21% btw, tenzij expliciet anders vermeld.

4.2 Je ontvangt van De Merkarchitect een factuur ter betaling.

4.3 Betalingen ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als een factuur niet binnen 60 dagen is betaald, wordt een wettelijke rente van 8% van het factuurbedrag gerekend. Mocht het onverhoopt komen tot gedwongen incasso, dan zijn alle hiervoor gemaakte kosten voor de opdrachtgever.

4.4 Bij grotere opdrachten (> € 1.000 en/of waarbij externe inkoop nodig is) geldt een betaling van 50% bij akkoord opdracht en 50% na oplevering, binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.5 Bij opdracht op locatie worden gemaakte reiskosten berekend aan de opdrachtgever, op basis van werkelijk gemaakte (OV) kosten of vergoeding van € 0,19 per kilometer.

 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 1. Bescherming van persoonsgegevens en geheimhouding bij opdrachten

1.1 Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en alleen aan derden verstrekt voor betaling of bezorging.

1.2 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is dat openbaarmaking aan derden De Merkarchitect of opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden, die bij de uitvoering van de opdracht worden betrokken, worden aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling gebonden.

 

 1. Aansprakelijkheid

2.1 De website www.leoniehaas.nl wordt zorgvuldig samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten of aanspraken worden ontleend. De Merkarchitect aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van deze site. De Merkarchitect vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

2.2 De Merkarchitect is niet verantwoordelijk voor eventuele kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. Uiteraard doe ik mijn best kleurweergave zo echt mogelijk te maken. Houd er rekening mee dat kleuren in drukwerk niet altijd even fel of fris kunnen zijn als de kleuren op een beeldscherm. Vraag bij twijfel een kleurenproef bij mij aan. Hier zijn kosten aan verbonden.

2.3 De Merkarchitect is niet verantwoordelijk voor negatieve effecten van opgevolgd advies. Advies is altijd een richting waarbij opdrachtgever zelf bepaalt/verantwoordelijk is voor het wel of niet volgen.

2.4 De opdrachtgever vrijwaart De Merkarchitect voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom en auteursrecht op alle door de opdrachtgever verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

2.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.

 

 1. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

3.1 Alle op de site afgebeelde gegevens, ontwerpen en illustraties zijn het eigendom van De Merkarchitect en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Dit betekent dat het niet mag worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, tenzij je nadrukkelijk toestemming van mij hebt gekregen. Vraag gerust naar de mogelijkheden als je iets wilt gebruiken.

3.2 Eigendomsrechten, Auteursrechten, originele bestanden en origineel werk worden niet overgedragen aan opdrachtgevers, tenzij nadrukkelijk overeengekomen en/of afgekocht.

3.3 Waardering voor werk is fijn! De opdrachtgever geeft daar waar mogelijk credits aan De Merkarchitect. Bijvoorbeeld door vermelding in ‘credit lijst’, colofon, begeleidende tekst, door tags of anderszins.

3.4 Het is een opdrachtgever niet toegestaan om zonder overleg werk van De Merkarchitect aan te (laten) passen in welke vorm dan ook (kleur, afbeelding, lettertypen, spiegeling etc.)

3.5 De opdrachtgever mag geleverd materiaal alleen gebruiken voor de daarvoor afgesproken doeleinden. Gebruik voor nieuwe doeleinden gaat in overleg met De Merkarchitect. Mogelijk worden hiervoor nieuwe licenties afgesproken en betaald.

3.6 De opdrachtgever geeft bij akkoord op deze voorwaarden De Merkarchitect het recht om al het gemaakte materiaal te gebruiken voor eigen online en offline promotiedoeleinden, mits geen bedrijfsgevoelige informatie van de opdrachtgever. Dit gaat uiteraard in overleg.

3.7 Na voltooiing van de opdracht hebben noch opdrachtgever noch De Merkarchitect jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen.

3.8 Interesse in beeldmateriaal? Leuk! Neem contact met mij op voor de mogelijkheden.

 

 1. Klachten of onvrede

4.1 Heb je een klacht of ben je ergens ontevreden over? Laat het mij weten via telefoon of e-mail. Ik neem dan zo spoedig contact met je op en ga mijn best doen het probleem op te lossen.

 

Algemene informatie

Bij vragen kun je contact opnemen met Leonie Haas:

 

De Merkarchitect 

Kruidendreef 8, 3824 NX Amersfoort, 06 538 238 30

hello@leoniehaas.nl| www.leoniehaas.nl| www.devisueelvertaler.nl| www.demerkarchitect.nl

 

KvK Utrecht 64571696

BTW: NL 124883886B01

IBAN: NL 39 TRIO 0212 1717 04

 

Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.